Formularz odstąpienia

 

…………………………………………………………

                   (miejscowość, data)

 

Do

CRONEN Bartłomiej Dominik

Przyrzecze 47, 05-510 Konstancin-Jeziorna

 

Kupujący

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                  (pełna nazwa i adres konsumenta)

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy ……………………………………………………………………………………………………… nr zamówienia ………………… zawartej dnia………………………………………………w…………………………………………………………………………. Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ……………………………………………………………………………..) przekazem pocztowym na adres…………………………………………………………………………………………………. lub na konto nr…………………………………………………………………………………………………………………………. Zwracam …………………………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym.

 

Z poważaniem